ابهام

خیره به ژرفای خیالات خویش

 و 

بی گمانِ بد در مخیله اش ؛

ایستاده چون خوابِ مردگان هزار ساله

این است وضعیت اکنونِ او در این مکان .

ذهن او پنداری وهم گونه از آمیزه های جاری در لحظه های اکنون را در خود حبس کرده است ... 

پایان ماجرا چیست ؟ 

#ابهام#خیالات#ماجرا#وهم

/ 0 نظر / 11 بازدید